Thema-audit Systeem I

In 2019 voert Audit Vlaanderen de thema-audit ‘Systeem I” uit in 15 lokale besturen. Deze audit onderzoekt hoe het OCMW het beheer van de persoonlijke middelen van cliënten met een ‘systeem i-rekening’ organiseert en uitvoert. Een systeem i-rekening is een specifiek type van bankrekening waarmee het OCMW, in naam van een cliënt, de kosten verbonden aan een verblijf in een woonzorgcentrum of een instelling betaalt.

Audit Vlaanderen evalueert dit proces vanaf de opstart van een dossier tot en met de stopzetting ervan.Daarnaast onderzoeken we of er binnen de organisatie een aantal specifieke randvoorwaarden aanwezig zijn om dit proces goed te laten verlopen. Belangrijk hierbij is dat het OCMW voldoende maatregelen neemt om de risico’s op te vangen die verbonden zijn aan dit proces.

Per audit maakt Audit Vlaanderen een rapport op met de belangrijkste bevindingen, aanbevelingen en verbeterpunten. Daarnaast wil Audit Vlaanderen tot globale conclusies komen die relevant zijn voor alle OCMW’s en eventuele aanbevelingen formuleren die betrekking hebben op structurele problemen. Deze globale conclusies en aanbevelingen verwerken we in een globaal rapport, dat in 2020 wordt verwacht.

Risico's
  • Het is niet duidelijk wat de organisatie beleidsmatig met systeem i-rekeningen wil bereiken, waardoor het proces een kader mist en er onduidelijkheid bestaat rond het gebruik van een systeem i-rekening. 
  • Richtlijnen ter ondersteuning van de maatschappelijk werkers bij het beheer van de persoonlijke middelen van de cliënten met een systeem i-rekening ontbreken, waardoor:  
    • er verschillende werkwijzen ontstaan,  
    • fouten gemaakt kunnen worden en  
    • cliënten ongelijk behandeld worden. 
  • Er zijn onvoldoende beheersmaatregelen ingebouwd rond het beheer van de persoonlijke middelen van de cliënten met een systeem i-rekening, waardoor medewerkers onrechtmatige handelingen kunnen stellen waarbij de organisatie en/of cliënten schade lijden. 
Controleprogramma
Controleprogramma thema-audit Systeem I