Thema-audit Sportinfrastructuur bij lokale besturen

Audit Vlaanderen voert van najaar 2018 tot najaar 2019 de thema-audit “Sportinfrastructuur bij lokale besturen uit”. Deze audit gaat na of het lokale bestuur op gestructureerd wijze het lokale sportbeleid voorbereidt, opvolgt en evalueert. Audit Vlaanderen onderzoekt ook of het lokale bestuur over maatregelen beschikt om de sportinfrastructuur op efficiënte wijze te beheren en ter beschikking te stellen voor gebruikers. Tot slot wordt onderzocht of het lokale bestuur zijn beschikbare mensen doordacht ondersteunt en inzet om de doelstellingen van het lokale sportbeleid te bereiken, met oog voor continuïteit en integer gedrag.

Audit Vlaanderen evalueert of de organisatie voldoende beheersmaatregelen implementeerde om de belangrijkste risico’s af te dekken voor:

  • de aanpak van beleid rond sport en sportinfrastructuur,
  • verschillende onderdelen van het beheer en gebruik van sportinfrastructuur,
  • een aantal proces-overkoepelende voorwaarden.

Per audit maakt Audit Vlaanderen een rapport op met de belangrijkste bevindingen, aanbevelingen en verbeterpunten. De overkoepelende conclusies worden gebundeld in een globaal rapport.

Risico's

De belangrijkste risico’s zijn: 

  • Het proces van voorbereiden, opvolgen en evalueren van het lokale sportbeleid verloopt niet op gestructureerde wijze, waardoor het lokale bestuur geen kader heeft om de gepaste inzet van middelen en mensen te bepalen en het bereiken van de doelstellingen in het gedrang komt. 

  • De sportinfrastructuur in het lokale bestuur wordt inadequaat beheerd, onderhouden of aangepast aan nieuwe noden, waardoor het bestuur onnodige kosten draagt en/of het beoogde infrastructuuraanbod voor de gebruikers in het gedrang komt. 

  • De opvolging van overeenkomsten met derden verloopt niet adequaat, waardoor het bestuur onnodige kosten draagt en/of het beoogde infrastructuuraanbod voor de gebruikers in het gedrang komt. 

  • De toekenning aan lokale sportverenigingen en -initiatieven van het investeringssubsidies, leningen, borgstellingen of van het gebruik van infrastructuur, verloopt niet objectief, waardoor de gelijke behandeling in het gedrang komt. 

  • De organisatie beschikt niet over gepaste instrumenten en/of procedures om de sportinfrastructuur optimaal in te zetten, waardoor gebruikers de infrastructuur niet optimaal kunnen benutten. 

  • De beschikbare mensen worden niet op een doordachte manier ondersteund en ingezet, waardoor continuïteit, integer gedrag en/of het op efficiënte wijze bereiken van de doelstellingen in het gedrang komt. 

Controleprogramma

Audit Vlaanderen stelde een controleprogramma op met de onderdelen die aan bod komen in deze thema-audit: Sportinfrastructuur