Thema-audit Budgetbeheer

Audit Vlaanderen voert bij 27 OCMW’s een thema-audit Budgetbeheer uit in 2017 en 2018. Deze audit onderzoekt het proces waarbij cliënten bij het beheer van hun persoonlijk budget door het OCMW begeleid worden.

Audit Vlaanderen auditeert het proces vanaf de intake door de maatschappelijk werker tot en met de uitstroom van de cliënt. Daarnaast wordt onderzocht of in het organisatiebrede kader een aantal belangrijke specifieke randvoorwaarden aanwezig zijn om dit proces goed te laten verlopen. Audit Vlaanderen gaat tot slot na of het OCMW maatregelen heeft genomen om de aanwezige risico’s te beperken of om mogelijke onregelmatigheden op te sporen.

Door het uitvoeren van deze thema-audit wil Audit Vlaanderen enerzijds voor de betrokken OCMW’s een rapport afleveren dat een overzicht biedt van sterktes en van verbeterpunten m.b.t. dit proces. Anderzijds wil Audit Vlaanderen tot globale conclusies komen die relevant zijn voor alle OCMW’s en tot aanbevelingen die betrekking hebben op structurele problemen. Deze globale conclusies en aanbevelingen werden verwerkt in een globaal rapport.

Risico's
  • Het is niet duidelijk wat het OCMW beleidsmatig met het budgetbeheer wil bereiken, waardoor het budgetbeheerproces een kader mist en de maatschappelijk werkers naar eigen goeddunken handelen.
  • Het OCMW heeft geen richtlijnen uitgevaardigd die de maatschappelijk werkers ondersteunen bij het uitvoeren van het budgetbeheerproces, waardoor de maatschappelijk werkers verschillende werkwijzen hanteren en cliënten niet gelijk behandeld worden.
  • De budgetbeheerdossiers worden niet gestructureerd en transparant beheerd waardoor de continuïteit van de begeleiding van de cliënt in het gedrang komt of waardoor de cliënt langer dan noodzakelijk in budgetbeheer wordt gehouden.
  • Het OCMW houdt geen (steekproefsgewijs) toezicht op het budgetbeheerproces waardoor medewerkers onrechtmatige handelingen kunnen stellen waarbij het OCMW en/of cliënten schade lijden.
Controleprogramma
Controleprogramma thema-audit Budgetbeheer