Samenwerken met andere controle-actoren bij de Vlaamse administratie in 2017

Het holdingmodel voor de auditdiensten van de Vlaamse administratie in 2017

Het holdingmodel voor de auditdiensten bij de Vlaamse administratie impliceert dat bepaalde publiekrechtelijke vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen (EVA's) en de VRT een eigen interne auditdienst hebben (decentrale interne auditdiensten of DIA's). Het regelt de samenwerkingsmodaliteiten tussen Audit Vlaanderen en de DIA's via bilaterale samenwerkingsovereenkomsten.

De evaluatie van de goede werking van het holdingmodel wordt jaarlijks besproken tijdens het overleg van het auditcomité van de Vlaamse administratie met de voorzitters van de auditcomités van de publiekrechtelijk vormgegeven EVA's en de VRT.

Daarnaast zijn er ook bilaterale overlegmomenten tussen de betrokken beleidsdomeinverantwoordelijken van Audit Vlaanderen en de verantwoordelijken van de DIA's.

In het kader van de evaluatie van het holdingmodel worden audits van de auditdiensten van de EVA's en de VRT uitgevoerd. Dit zijn de zogenaamde Quality Assurance Reviews (QAR's) In 2017 werden QAR's uitgevoerd bij:

  • VDAB
  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
  • De Lijn
Afsprakennota's tussen de controle-actoren van de Vlaamse administratie

Om de controle- en auditactiviteiten bij de Vlaamse administratie zoveel mogelijk te stroomlijnen, beschikt Audit Vlaanderen over twee afsprakennota's met andere controle-actoren.

Op 10 mei 2017 werd de globale afsprakennota single audit in de Vlaamse administratie en de lokale besturen ondertekend. De nota bevat afspraken tussen de inspectie van Financiën, het departement Financiën en Begroting, het Rekenhof, het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Audit Vlaanderen en de Vlaamse Auditautoriteit Europese Structuurfondsen.

In de jaarlijkse afsprakennota single audit voor de rekeningen van de Vlaamse overheid wordt een kader inzake financiële controles tussen de verschillende controle-actoren afgesproken. Het is een afsprakennota tussen het departement Financiën en Begroting, het Rekenhof, het Instituut van de Bedrijfsrevisoren waarin onder meer de informatiedoorstroming van de bedrijfsrevisoren naar Audit Vlaanderen wordt geoptimaliseerd.

Stuurgroep single audit

De stuurgroep single audit bestaat uit de controle-actoren van de Vlaamse administratie en het Rekenhof. Het departement Financiën en Begroting neemt het voorzitterschap waar. Deze stuurgroep behandelt enkel single audit aangelegenheden voor de Vlaamse administratie en dus niet voor de lokale besturen.