Lokale besturen: nieuwsbrief nr 7 (september 2016)

  1. Globaal rapport thema-audit aankoop- en contractbeheer van leveringen en diensten
  2. Stand van zaken thema-audit aankoop en opvolging van werken
  3. Thema-audit Instroom
  4. Goede praktijken
  5. Ook nog …

 

1. Globaal rapport thema-audit aankoop- en contractbeheer van leveringen en diensten

Op twee na, zijn alle auditrapporten van de thema-audit aankoop- en contractbeheer van leveringen en diensten aan de geauditeerde besturen bezorgd (in ontwerpversie of in definitieve versie). Momenteel wordt ook gewerkt aan het globale rapport over deze thema-audit, dat later dit jaar zal Contract- en leveranciersbeheer blijkt een groot struikelblok te zijn voor de lokale besturengepubliceerd worden. Het globale rapport zal een overzicht geven van de bevindingen bij de twintig geauditeerde besturen en een aantal structurele knelpunten op het vlak van aankoopbeheer duiden. Hieraan zal Audit Vlaanderen verschillende aanbevelingen koppelen die relevant kunnen zijn voor de Vlaamse overheid, de koepelverenigingen en/of de softwareleveranciers.

> terug naar begin

 

Audit Vlaanderen

2. Stand van zaken thema-audit aankoop en opvolging van werken

In oktober 2015 startte Audit Vlaanderen de thema-audit aankoop- en contractbeheer van werken op. Ondertussen werden reeds zeven definitieve rapporten opgeleverd, zitten vijf audits in de rapporteringsfase en is het terreinwerk voor vier audits ‘in uitvoering’. Ook de overige besturen waar deze thema-audit nog aan bod zal komen, zijn hiervan op de hoogte. De belangrijkste bevindingen uit de 20 audits zullen gebundeld worden in een globaal rapport dat begin 2017 gepubliceerd wordt.

> terug naar begin

 

Audit Vlaanderen

3. Thema-audit Instroom

In juli 2016 is Audit Vlaanderen gestart met de voorbereiding van een thema-audit met als werktitel ‘in- en uitstroom van medewerkers’. Na gesprekken met verscheidene belanghebbenden en experten en een analyse van de regelgeving en de literatuur is deze thema-audit verder afgebakend tot ‘instroom bij lokale besturen’.

De thema-audit heeft betrekking op het wervings- en selectieproces gaande van de opstart van de werving (behoeftebepaling) tot en met de indiensttreding van nieuwe medewerkers. Daarnaast komen ook het organisatiebrede kader en een aantal belangrijke randvoorwaarden aan bod die aanwezig dienen te zijn om het proces goed te laten verlopen.

De eerste pilootaudit voor deze thema-audit is ondertussen opgestart. In het najaar plant Audit Vlaanderen nog twee bijkomende pilootaudits. Vanaf januari 2017 zal Audit Vlaanderen deze thema-audit in nog een aantal andere lokale besturen uitvoeren. Het globale rapport voor deze thema-audit wordt in het najaar van 2017 verwacht.

> terug naar begin

 

Audit Vlaanderen

4. Goede praktijken

Tijdens een audit stellen auditoren regelmatig werkmethoden vast die inspiratie kunnen bieden voor andere organisaties. Nadat deze werkmethoden een interne goedkeuringsprocedure bij Audit Vlaanderen hebben doorlopen, worden ze goede praktijken genoemd. Mits de leidinggevende van de organisatie, waaruit de goede praktijk komt, de toestemming geeft, stelt Audit Vlaanderen deze ter beschikking op: https://overheid.vlaanderen.be/goede-praktijken-leidraad-organisatiebeheersing-

Ondertussen zijn er in totaal 31 goede praktijken gepubliceerd. Wie specifiek op zoek is naar een goede praktijk, kan een selectie doen op thema, op trefwoord of op soort audit.

> terug naar begin

 

Audit Vlaanderen

5. Ook nog …

Uit het globale rapport over de thema-audit gemeentelijke belastingen en retributies blijkt dat bij heel wat gemeentebesturen belangrijke risico’s met betrekking tot het innen van gemeentelijke belastingen en retributies onvoldoende afgedekt zijn. Daarom organiseert Audit Vlaanderen samen met de provinciale bestuursscholen workshops over de optimalisatie van het innen van belastingen en retributies die contant of met factuur worden geïnd. Concreet gaat het over de verkoop van huisvuilzakken, lokalenverhuur en de afgifte van administratieve documenten.

De workshops vinden plaats in:

> terug naar begin

 

Audit Vlaanderen

Nog niet ingeschreven voor de nieuwsbrief?

Het is belangrijk dat Audit Vlaanderen de lokale besturen zo goed mogelijk informeert over zijn werking en wat er op vlak van de audits en organisatiebeheersing kan verwacht worden. Wie graag hierover op de hoogte blijft, kan zich inschrijven voor deze elektronische nieuwsbrief die vanaf 2015 drie à vier keer per jaar gepubliceerd wordt. Wil u zich inschrijven voor deze nieuwsbrief, vul dan het inschrijvingsformulier in.

Ontvangt de secretaris van uw bestuur de nieuwsbrief nog niet? Of kan deze informatie nuttig zijn voor een andere collega of kennis? Stuur de nieuwsbrief dan zeker door.