Interbestuurlijke audit van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

Langdurige leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten tasten de onmiddellijke omgeving aan en dragen bij tot het elders aansnijden van nog onbebouwde ruimte. Om dit tegen te gaan voerde de Vlaamse overheid een aantal acties in. Het kader voor deze acties wordt geboden door het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en door de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. Hierbij werd een heffing voor leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten ingevoerd en een subsidieregeling uitgewerkt voor projecten die leegstaande en/of verwaarloosde sites nieuw leven inblazen.

Lokale besturen zijn samen met het Departement Omgeving verantwoordelijk voor de detectie van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten. Het aantal bedrijfsruimten op de Vlaamse inventaris bedraagt ongeveer 1.600. De Vlaamse Belastingdienst staat in voor het innen van de heffing. Het totale inkohieringsbedrag voor 2018 komt op 35,5 miljoen euro.

Auditreikwijdte

De audit heeft betrekking op het volledige proces van detectie van leegstaande/verwaarloosde bedrijfsruimten tot en met de ontvangst van de middelen naar aanleiding van de heffing.

Volgende aspecten vallen buiten de reikwijde van de audit:

 • Effecten van het beleid;
 • Aanwending van de inkomsten incl. vernieuwingsfonds;
 • Gerechtelijke invordering van de heffing en geschillen;
 • IT-audit van de applicaties.
Auditdoelstellingen

In het kader van de interbestuurlijke audit over de bedrijfsruimten:

 • evalueert Audit Vlaanderen de interbestuurlijke samenwerking tussen de verschillende actoren.
 • gaat Audit Vlaanderen na of de bestaande beheersmaatregelen voldoen om redelijke zekerheid te hebben over:
  • de volledigheid en correctheid van de jaarlijkse gemeentelijke lijst/inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten;
  • de volledigheid en correctheid van de jaarlijkse heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten;
  • de correctheid en transparantie m.b.t. de jaarlijkse verdeling van de inkomsten uit de heffing;
  • de tijdigheid van het doorlopen van de jaarlijkse cyclus m.b.t. inventarisatie en heffing;
  • de naleving van de wettelijke bepalingen;
  • de gelijke behandeling van de eigenaars van de bedrijfsruimten.
 • evalueert Audit Vlaanderen het dossierbeheer bij de verschillende actoren en de toegangsrechten voor de gemeenschappelijk gebruikte digitale toepassingen.
Planning

De audit zal worden uitgevoerd bij het Departement Omgeving, de Vlaamse Belastingdienst en 15 lokale besturen. De audits bij de lokale besturen starten vanaf maart 2020. De audit bij de Vlaamse Belastingdienst en het Departement Omgeving starten vanaf juni 2020. Het globaal interbestuurlijk rapport staat gepland voor eind 2020 - begin 2021.