Forensische audits

Wat is een forensische audit?

Een forensische audit onderzoekt specifiek of er fraude is in een bepaalde organisatie. De aanzet tot een forensische audit is een melding of een aanwijzing bij een audit of bij toezicht.

Het auditrapport wordt aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie (CDBC) of aan het parket bezorgd wanneer een forensische audit strafrechtelijke breuken aan het licht brengt.

Klokkenluiden

We spreken van klokkenluiden wanneer personeelsleden vermoedens van onregelmatigheden (bv. fraude, corruptie, enz.) over hun organisatie melden aan instanties die hiertoe actie kunnen ondernemen.
Als een klokkenluider Audit Vlaanderen op de hoogte brengt van onregelmatigheden, wordt eerst een grondig vooronderzoek gevoerd. Elementen als de betrouwbaarheid van de melding en de noodzaak en hoogdringendheid van een onderzoek bepalen of een forensische audit wordt uitgevoerd.