Audits

Audit Vlaanderen evalueert de organisatiebeheersing van de lokale besturen en de Vlaamse overheid. Dit gebeurt door middel van audits. Audit Vlaanderen voert verschillende soorten audits uit: organisatie-audits, thema-audits, proces-audits, ad-hocaudits, detectie-audits en forensische audits.

 

Organisatie-audits gaan na of een organisatie over de sturings- en beheersinstrumenten beschikt om goed te functioneren. De Leidraad organisatiebeheersing is voor de auditoren het referentiekader voor organisatie-audits.

Een detectie-audit analyseert op basis van een aantal risicofactoren grote hoeveelheden gegevens aan de hand van monitoring-mechanismen. Een detectie-audit kan leiden tot een procesaudit of een forensische audit.

Een forensische audit onderzoekt specifiek of er fraude is in een bepaalde organisatie. De aanzet tot een forensische audit is een melding of een aanwijzing bij een audit of bij toezicht.

Een thema-audit onderzoekt een specifiek thema in meerdere organisaties.

Een procesaudit identificeert de risico's van een proces en gaat na in welke mate de gehanteerde beheersmaatregelen deze risico's voldoende afdekken.

Ad-hocaudits zijn audits bij de Vlaamse administratie die niet op een risicoanalyse gebaseerd zijn.

Vind hier het antwoord op uw vragen over audits bij lokale besturen. Wat is de meerwaarde van een audit? Bij wie worden er audits uitgevoerd? Wie voert de audits uit? Wat voor audits worden er uitgevoerd? Wie ontvangt het auditrapport? Moeten we ons voorbereiden?

Wanneer komt Audit Vlaanderen bij welke Vlaamse entiteit langs? Hoe kan een Vlaamse entiteit zich voorbereiden op deze organisatie-audits? Wanneer gebeurt een evaluatie risicomanagement en een organisatie-audit? Hoe verloopt zo’n auditopdracht? Wat is een inherent en een residueel risicoprofiel? Creëert een dergelijke audit veel werklast bij de geauditeerde Vlaamse entiteit? Hoe situeert de Leidraad interne controle/organisatiebeheersing zich in de nieuwe aanpak van de organisatie-audits binnen de Vlaamse administratie?