Audits

Audit Vlaanderen evalueert de organisatiebeheersing van de lokale besturen en de Vlaamse overheid. Dit gebeurt door middel van audits. Audit Vlaanderen voert verschillende soorten audits uit: organisatie-audits, thema-audits, proces-audits, ad-hocaudits, detectie-audits, interbestuurlijke audits en forensische audits.

 

Organisatie-audits gaan na of een organisatie over de sturings- en beheersinstrumenten beschikt om goed te functioneren. De Leidraad organisatiebeheersing is voor de auditoren het referentiekader voor organisatie-audits.

Een thema-audit onderzoekt een specifiek thema in meerdere organisaties.

Een forensische audit onderzoekt specifiek of er fraude is in een bepaalde organisatie. De aanzet tot een forensische audit is een melding of een aanwijzing bij een audit of bij toezicht.

Een procesaudit identificeert de risico's van een proces en gaat na in welke mate de gehanteerde beheersmaatregelen deze risico's voldoende afdekken.

Ad-hocaudits zijn audits bij de Vlaamse administratie die niet op een risicoanalyse gebaseerd zijn.

Een detectie-audit analyseert op basis van een aantal risicofactoren grote hoeveelheden gegevens aan de hand van monitoring-mechanismen. Een detectie-audit kan leiden tot een procesaudit of een forensische audit.

Een interbestuurlijke audit is een audit van een proces dat zich op verschillende bestuursniveaus situeert: gemeentelijk, provinciaal en/of Vlaams.