Vlaamse administratie: nieuwsbrief nr 33 (juni 2014)

  1. Het laatste jaarverslag van IAVA - 2013

  2. Aanpassing van het auditcharter door de oprichting van Audit Vlaanderen
  3. Nieuwe Leidraad Interne Controle / Organisatiebeheersing voor de Vlaamse overheid
  4. De eerste ronde van de opvolging van de aanbevelingen van 2014
  5. Klantenbevraging over beleidsgerichte rapporten op komst

 

1. Het laatste jaarverslag van IAVA - 2013

2013 was het laatste jaar waarin IAVA actief was. IAVA is sinds 1 januari 2014 immers opgenomen in het nieuwe en grotere agentschap Audit Vlaanderen. Zoals jullie ondertussen wellicht al weten zal het agentschap, naast zijn opdracht binnen de Vlaamse administratie, ook instaan voor audits in de lokale besturen (gemeentebesturen, OCMW’s, provincies, …).

2013 is het jaar van de eerste beleidsgerichte rapporten. Deze kwamen tot stand om het Auditcomité van de Vlaamse Administratie de mogelijkheid te bieden zijn adviesfunctie aan de Vlaamse Regering optimale invulling te geven. Het zijn instrumenten om de evoluties rond organisatiebeheersing van een entiteit in kaart te brengen, zowel voor de leidend ambtenaren als voor de politiek verantwoordelijken.

In 2013 werden 24 thema-audits, procesaudits, detectie-audits en forensische opdrachten uitgevoerd. We zien dat de inzet op efficiëntie verhogende maatregelen binnen IAVA heeft geloond. Er werden meer audits afgerond dan in 2012 en de tijdsbesteding in de rapporteringsfase kon worden ingekort.

Het jaarverslag geeft ook een inzicht in de wijze waarop IAVA investeerde in het sensibiliseren m.b.t. organisatiebeheersing, bijvoorbeeld door de groeiende databank Goede Praktijken en de druk bijgewoonde sessies van het Netwerk Organisatiebeheersing. Ook aan de organisatiecultuur binnen de Vlaamse overheid werd aandacht besteed door mee te werken aan de oprichting en operationele werking van het Virtueel Bureau Integriteit.

Ten slotte vinden we in het jaarverslag 2013 terug hoe IAVA verschillende initiatieven ondersteunde m.b.t. de voorbereiding van de audits in de lokale besturen.

Jullie vinden dit jaarverslag hier.

(terug)

 

2. Aanpassing van het auditcharter door de oprichting van Audit Vlaanderen

De inwerkingtreding van het nieuwe agentschap Audit Vlaanderen had als gevolg dat het auditcharter van het voormalige IAVA moest worden aangepast. Het auditcharter is een basisdocument voor het functioneren van een auditdienst. Een belangrijke aanpassing is het verruimde werkveld, waarin naast de diensten van de Vlaamse administratie voortaan ook de lokale besturen zijn opgenomen. Een andere aanpassing is er op vlak van de rapporteringlijnen.

Het vernieuwde charter werd goedgekeurd door het auditcomité van de lokale besturen en het auditcomité van de Vlaamse administratie en gepubliceerd op http://www.auditvlaanderen.be/charter.

(terug)

 

3. Nieuwe Leidraad Interne Controle / Organisatiebeheersing voor de Vlaamse overheid

Bij de Vlaamse overheid is al wie werkt rond organisatiebeheersing al jarenlang vertrouwd met de Leidraad Interne Controle/Organisatiebeheersing. In 2014 werd deze leidraad geactualiseerd om tegemoet te komen aan de noden van de belanghebbenden en de veranderde Vlaamse overheid. De herwerkteLeidraad Interne Controle/ Organisatiebeheersingtreedt op 1 januari 2015 in werking. Naast de globale leidraad is er ook een samenvattendemanagementleidraad beschikbaar. Meer informatie op http://www.auditvlaanderen.be/organisatiebeheersing/leidraad-vlaamse-overheid

(terug)

 

4. De eerste ronde van de opvolging van de aanbevelingen van 2014

Elk jaar zijn er twee opvolgingsrondes waarin wordt nagegaan wat de stand van zaken van de implementatie van de aanbevelingen is die door Audit Vlaanderen geformuleerd werden naar aanleiding van auditopdrachten. De eerste opvolgingsronde vond plaats in de maanden april en mei en had betrekking op alle openstaande aanbevelingen met als uiterste streefdatum 31 maart 2014. Begin juni 2014 is deze opvolgingsronde afgesloten. De rapporteringen worden aan de betrokken entiteiten en de bevoegde ministers bezorgd. 
Grosso modo kunnen we stellen dat 80 % van de aanbevelingen gerealiseerd werd.

De volgende opvolgingsronde zal plaatsvinden in de maanden oktober en november en gaat over alle openstaande aanbevelingen met als uiterste streefdatum 30 september 2014.

Een globale rapportering over de bevindingen van de aanbevelingen, wordt opgenomen in het beleidsgericht rapport 2014, dat in de loop van de maand december aan de leidend ambtenaren en de bevoegde minister(s) zal worden overgemaakt.

(terug)

 

5. Klantenbevraging over beleidsgerichte rapporten op komst

In de loop van juni 2014 bezorgen we een klantenbevraging over de beleidsgerichte rapporten aan de leidend ambtenaren van alle Vlaamse entiteiten. We vinden het immers belangrijk om hun mening hierover te weten.

Van de minister-president Kris Peeters, de minister van Bestuurszaken, Geert Bourgeois en de Accor Group ontvingen we reeds feedback over de beleidsgerichte rapporten.

(terug)