Audits

Audit Vlaanderen heeft als opdracht het interne controlesysteem van de lokale besturen en de Vlaamse overheid te evalueren. Dit betekent concreet dat er audits worden uitgevoerd. Audit Vlaanderen voert verschillende soorten audits uit: organisatie-audits, thema-audits, proces-audits, detectie-audits en forensische audits.

Bij een thema-audit wordt een specifiek thema binnen een organisatie onderzocht. Datzelfde thema wordt min of meer gelijktijdig in meerdere organisaties onderzocht. Op basis van deze audits maakt Audit Vlaanderen een individueel auditrapport voor elke geauditeerde organisatie en een globaal rapport. In dat globaal rapport staan aandachtspunten en aanbevelingen die voor alle entiteiten uit het audituniversum en voor de beleidsmakers relevant kunnen zijn.

Bij organisatie-audits wordt nagegaan of een organisatie over de nodige sturings- en beheersinstrumenten beschikt om goed te functioneren. De Leidraad Organisatie-beheersing is voor de auditoren het referentiekader voor organisatie-audits.

Procesaudits

Bij een procesaudit worden de risico’s van een proces geïdentificeerd en wordt nagegaan in welke mate de bestaande beheersmaatregelen deze risico’s voldoende afdekken. 

Detectie-audits

Bij een detectie-audit analyseert Audit Vlaanderen op basis van een aantal risicofactoren grote hoeveelheden gegevens aan de hand van moderne monitoring-mechanismen. Een detectie-audit kan leiden tot een procesaudit of een forensische audit.

Forensische audits

Een forensische audit is het geheel van auditactiviteiten bestaande uit het verzamelen, controleren, bewerken, analyseren van en rapporteren over gegevens, met het oog op waarheids-bevinding en/of bewijsvoering. 

Vind hier het antwoord op uw vragen over de audits bij lokale besturen. Wat is de meerwaarde van een audit? Bij wie worden er audits uitgevoerd? Wie voert de audits uit? Wat voor audits worden er uitgevoerd? Wie ontvangt het auditrapport? Hoe moeten we ons voorbereiden? Enz.