Actualisering Leidraad Organisatiebeheersing voor Lokale Besturen

De Leidraad Organisatiebeheersing is voor heel wat lokale besturen het kader om aan hun organisatiebeheersing te werken. Zo gebruiken de besturen de leidraad vaak als een hulpmiddel om een zelfevaluatie uit te voeren. Voor Audit Vlaanderen is het de basis voor het uitvoeren van organisatie-audits.

De lokale besturen, Audit Vlaanderen en andere belanghebbenden hebben dan ook al heel wat waardevolle ervaring met dit instrument opgedaan en mogelijke punten geïdentificeerd waarop dit document zou kunnen worden verbeterd. Bovendien is het nieuwe decreet Lokaal Bestuur in aantocht dat een impact zal hebben op de manier waarop de ondersteunende en de managementprocessen best worden georganiseerd om de organisatie afdoende te beheersen.

Redenen genoeg voor Audit Vlaanderen om, waar nodig, de bestaande Leidraad te actualiseren. Geen fundamentele herwerking dus, maar wel met de bedoeling om dit document nog meer gebruiksvriendelijk te maken als gids voor de lokale besturen bij de versterking van hun organisatiebeheersing.

In augustus 2017 deed Audit Vlaanderen een oproep aan alle belanghebbenden om verbetervoorstellen door te sturen, met het oog op de actualisatie. Deze zijn ondertussen verwerkt tot een nieuwe, herwerkte Leidraad Organisatiebeheersing. Dit is slechts nog een ontwerp, en daarom vragen we graag opnieuw feedback aan alle belanghebbenden. Indien er dus nog opmerkingen of suggesties zijn, graag een mailtje naar frank.vermeulen@vlaanderen.be. Dit kan tot 11 februari 2018.

Wat is er aangepast?
  • Voorbeelden van risico’s en beheersmaatregelen zijn aangepast aan het nieuw Decreet Lokaal Bestuur;
  • Er is een nieuw luik met doelstellingen rond de ‘Aanpak van organisatiebeheersing’ uitgewerkt. Deze doelstellingen maken weliswaar geen deel uit van het model, maar zijn uitgewerkt volgens dezelfde structuur (doelstellingen, risico’s en beheersmaatregelen). Het is immers belangrijk dat een lokaal bestuur zicht heeft op de degelijkheid van haar aanpak van organisatiebeheersing. Het luik integreert bovendien de vroegere doelstelling 1.6 over de kennis van de organisatie m.b.t. haar belangrijkste risico’s;
  • Het thema Doelstellingen- en Procesmanagement is zo uitgewerkt dat het belang van een doelstellingenkader voor zowel het nieuw beleid, de weerkerende dienstverlening als de interne werking, duidelijker wordt;
  • Het thema Financieel management is nu het vierde thema waardoor de zogenaamde BBC-thema’s (Doelstellingen en procesmanagement, Belanghebbendenmanagement, Monitoring en Financieel Management) bij elkaar staan;
  • De doelstellingen en onderliggende sub-thema’s zijn herschikt bij de thema’s Financieel management en Facilitaire middelen, opdrachten en contracten, die nu een scherper en eenduidiger referentiekader bieden;
  • Er is een bijlage toegevoegd die aangeeft aan welke voorwaarden men moet voldoen om te kunnen spreken van een degelijke zelfevaluatie.